1. This forum section is a read-only archive which contains old newsgroup posts. If you wish to post a query, please do so in one of our main forum sections (here). This way you will get a faster, better response from the members on Motherboard Point.

Adsl-modeemi

Discussion in 'PC Hardware' started by Eemeli Ahola, Nov 21, 2008.

 1. Eemeli Ahola

  Eemeli Ahola Guest

  Neutriinojen oskillaatio pelastikin päivänpaisteen aivan hiljattain. Jo
  vuonna 1968 oli näet huomattu, että Auringosta tulee vain kolmannes niistä
  neutriinoista, joita sen säteilyn tuottaminen teoriassa edellyttää. Oli siis
  syytä epäillä, ettei auringonpaisteen alkuperää ymmärretty kunnolla. Toinen
  vaihtoehto oli, että matkalla Maahan Auringon neutriinoille tapahtuu
  jotakin. Kesällä 2001 kanadalaiset fyysikot ilmoittivat havainneensa, että
  Auringon elektronin neutriinot muuttuvat muiksi, vaikeammin havaittaviksi
  neutriinoiksi. Siksi elektronien neutriinoja siis rekisteröitiin odotettua
  vähemmän. Yli 30-vuotinen mysteeri ratkesi. Kayserin mukaan Auringon
  neutriinojen oskillaatiosta kertynyt näyttö on vahva, ja seminaarin neljä
  muuta esitelmöijää ovat samaa mieltä. Löytö on niin merkittävä, että sille
  on jo povattu fysiikan nobelia.

  Neutriinojen massa muokkasi avaruutta

  Nyt tiedetään, että neutriinoilla on pakko olla ainakin pieni massa, koska
  ilman sitä oskillaatio ei olisi mahdollista. Oskillaatiohavaintojen mukaan
  massiivisimman neutriinon massa lienee vähintään kymmenesmiljoonasosa
  elektronin massasta. - Vaikka yksittäisten neutriinojen massa olisi
  pienikin, kaikilla neutriinoilla on yhteensä yhtä paljon massaa kuin
  universumin tähdillä ja planeetoilla, sanoo Washingtonin yliopistossa
  työskentelevä John Wilkerson luennossaan.
  "Uuden" massallisen hiukkasen rooleja on kiinnostavaa spekuloida. Ehkä niin
  sanottu pimeä aine, jota tähtitieteilijät ovat etsineet jo vuosikymmeniä,
  koostuukin neutriinoista? Käytännössä neutriinot riittäisivät kuitenkin
  kattamaan siitä enintään viidenneksen. Joka tapauksessa maailmankaikkeuden
  alussa syntyneiden neutriinojen joukkovoima vaikutti ratkaisevasti
  universumin rakenteeseen. Kun alussa syntyneet neutriinot syöksyivät matkaan
  lähes valon nopeudella, ne tasoittivat universumiin muodostuneita pieniä
  epätasaisuuksia, joista myöhemmin kehittyi galakseja.

  *Mainittu lähes valonnopeus masaiselle hiukkaselle on todella nykyfysiikan
  hjarhautuneita rajojamme koetteleva näin toteennäytetty fakta. Siksi asiasta
  ollaan oltu niin vaitonaisia fyysikkopiireissä. Lisäksi kun tässä puhutaan
  vain neutriinosta, on ymmärrettävä, että neutriinono on todelisuudessa
  tulkittu nimenomaan "antineutriinoksi" säteilyn tuotoksena. Eli meillä on
  käsissämme käytännössä valonnopeuksinen, massallinen ja KASAANTUVA
  antiainepäästö ydinvoimaloistamme biotooppiiimme. Jonka ratkaiseva
  reaktiivisuusherkkyys liittyy sen "kriittiseen massaan." On tosiaan
  tajuttava, että antiainemassa, joka ympäristöömme parhaillaan kiistatta
  ydinvoimalapäästöinä monikymmekertaisin ntiheyksin Aurinkotaustaa normaalia
  rajummin kasautuu on maailman vaarallisimmaksi tiedettyä äärireaktiivista
  antiainemassaa, joka kykenee räjäyttämään KOKO perusatomimassan kerrallaan
  energiainfernoksi. Eli kriittistä massaa odotellessa.. ..!

  Tasoituksen määrä riippui neutriinojen massasta. Niinpä universumin suuren
  mittakaavan kokkareisuus kertoo neutriinoista ja päinvastoin. Universumin
  rakenteen perusteella onkin jo laskettu, että neutriinojen massan yläraja on
  viisi kertaa niin suuri kuin oskillaatiohavainnoista saadun massan alaraja.
  Palaset loksahtelevat kohdalleen.

  Varsinainen haamuhiukkanen yhä haussa

  - Neutriinon massasta vakuuttuminen on jo johtanut uusiin kysymyksiin,
  huomauttaa Boris Kayser. - Kysytään esimerkiksi, onko erilaisia neutriinoja
  vain kolme. Miksei neljää, 17:ää tai ääretöntä määrää?

  *Kysymys on sikäli kiinnostava, koska neutriinon osuessa esim. Auringon
  protonisäteilyyn syntyy 1 000 000eV gammapulssi joka parinmuodostuksessaan
  voi muutua esim. elektroniksi, ja sen antiainneksi positroniksi, jollloin
  neutriinosäteily tuottaa fyysistä elektronisäteilyä
  energiatilamuutoksellaan. Eli oskiloivan kvanttienergiapaketin
  vaihtelevuudelle ei kyetä esittämään todellista rajaamista asiallisesti
  lainkaan.

  Alkuräjähdysteorian ja universumin litiumin määrän perusteella voidaan
  päätellä, että neutriinoja voi olla enintään neljä. Universumin alun
  rakennetta kartoittaneista WMAP-satelliitin mittauksista näkyykin
  alustavasti neljännen neutriinon haamu. Myös Los Alamosin
  hiukkaskiihdyttimellä on saatu viitteitä neljännestä neutriinosta. Neljäs,
  niin sanottu steriili neutriino olisi aivan erilainen kuin muut, sillä se ei
  liittyisi elektronin kaltaiseen hiukkaseen. - Elektronin, myonin ja taun
  neutriinoihin vaikuttaa sekä heikkovoima että vetovoima. Steriiliin
  neutriinoon vaikuttaisi sen sijaan pelkästään vetovoima, Kayser selittää. -
  Se on siis varsinainen haamuhiukkanen. Tietysti tutkijoita kiinnostaa myös
  neutriinojen tarkka massa ja se, miksi neutriinot ovat niin paljon kevyempiä
  kuin muut hiukkaset. - Jälkimmäisen kysymyksen vastaus saattaisi auttaa
  ymmärtämään massan alkuperää laajemminkin.

  Tuhosivatko neutriinot antiaineen?

  Kayser kysyy myös, ovatko neutriinot syy siihen, että olemme olemassa.
  Alkuräjähdyksessä muodostui näet yhtä paljon sekä ainetta että antiainetta,
  ja nämä tuhoavat toisensa yhdistyessään. Jäljellä ei siis pitäisi olla
  mitään. Me kuitenkin olemme täällä. - Neutriinojen ja aineen välinen
  vuorovaikutus ehkä tuotti universumin alkutilaan epätasapainon aineen
  eduksi, Kayser pohtii. Tämä saattoi johtua esimerkiksi siitä, että
  antineutriino ja neutriino oskilloivat eri tavoin. Voimme siis olla
  neutriinojen lapsia.
  Leena Tähtinen on tähtitieteen dosentti, vapaa tiedetoimittaja ja
  Tiede-lehden vakituinen avustaja.
   
  Eemeli Ahola, Nov 21, 2008
  #1
  1. Advertisements

Ask a Question

Want to reply to this thread or ask your own question?

You'll need to choose a username for the site, which only take a couple of moments (here). After that, you can post your question and our members will help you out.