1. This forum section is a read-only archive which contains old newsgroup posts. If you wish to post a query, please do so in one of our main forum sections (here). This way you will get a faster, better response from the members on Motherboard Point.

Bedrijfsruimtes te warm vanwege computers+mensen ?!? Bussinessroomes to hot because of computers+peo

Discussion in 'Nvidia' started by Skybuck Flying, Nov 17, 2009.

 1. (Dutch:)

  Hallo,

  Ik heb vandaag een gesprekje gehad met iemand van een bedrijfspand waar
  mensen werken achter computers en die man had toch een beetje een raar
  verhaal wat me aan het denken en afvragen heeft gezet ?!? ;)

  Het bedrijfspand zou zogenaamd gekoeld worden met "topkoeling"... en dat
  blijkt toch niet afdoende te zijn ?!
  (24 uur per dag gezoom geeft de nodige overlast)

  Nou vraag ik mij het volgende af:

  Zou het zo kunnen zijn dat al die computers en al die mensen gezamelijk zo
  veel hitte produceren dat het daar bloedt heet wordt ?!

  In het verleden heb ik wel eens een server ruimte gezien met 80486/pentiums
  processors enzo.. en die ruimte was toen best wel flink heet.

  Tegenwoordig zijn de pc's nog veel krachtiger en produceren ze veel meer
  hitte... dus deze theorie dat bedrijfsruimtes waar gewoon mensen werken
  veelste heet begint te worden zou wel eens kunnen kloppen ?!?

  Wie kan dit verhaal/theorietje bevestigen ?! ;)

  (English short version, otherwise use google translate):

  Bussinessroomes becoming to hot because of computers and people ?!?

  Who can confirm this theory ?! ;)

  Doei/Bye Bye,
  Skybuck =D ;)
   
  Skybuck Flying, Nov 17, 2009
  #1
  1. Advertisements

 2. Mijn "klok-en-klepel" reactie:

  Computers verbruiken "veel" energie, uiteraard vooral naarmate ze meer
  gebruikt worden voor grotere prestaties. Gelukkig gaat men vaak over op
  LCD-schermen in plaats van beeldbuizen. Daarnaast gebruikt men graag
  notebooks in plaats van desktops, en behoeft zodoende minder energie (maar
  betaalt een hogere aanschafprijs).

  Zodoende zou het energieverbruik van computers in kantoren kunnen dalen.
  Maar het belang van het Internet neemt toe, en dus zijn er steeds meer en
  grotere (en snellere) servers nodig. Waar de prestaties tellen worden het
  toch desktops (towers), dus zullen de serverparken steeds meer warmte
  afgeven.
  Ik weet niet meer, of ik het gehoord of zelf bedacht heb, maar misschien
  kunnen serverparken een bron van stadswarmte worden.

  Terzijde:

  1) Wij Nederlanders zijn nog steeds bedacht op koude in gebouwen. Maar
  naarmate we onze huizen en andere gebouwen steeds beter isoleren, zal het
  erop uitdraaien, dat we *per saldo* gebouwen eerder moeten koelen dan
  verwarmen. Nog afgezien van wat het klimaat doet.

  2) Computers gebruiken wel steeds minder energie voor hun prestaties, maar
  anderzijds vragen we steeds grotere prestaties (die we vervolgens
  verspillen). Mijn nieuwste PDA overtreft in rekenkracht en opslag (maar nog
  net niet in beeld) mijn laatste tower en mijn eerste (toen top-) notebook.
  Vijftig jaar geleden had je er bij wijze van spreken een hele
  electriciteitscentrale voor moeten bouwen.
   
  Chris Laarman, Nov 17, 2009
  #2
  1. Advertisements

 3. Skybuck Flying

  Rob Guest

  Reageer nou gewoon niet op die gast. Negeer hem gewoon.
  Dat is het beste voor iedereen.
   
  Rob, Nov 17, 2009
  #3
 4. Skybuck Flying

  Mike Guest

  Doei..
   
  Mike, Nov 17, 2009
  #4
 5. Zoomen is niet hetzelfde als zoemen! ;-)
   
  Rotterdamse Aad, Nov 17, 2009
  #5
  1. Advertisements

Ask a Question

Want to reply to this thread or ask your own question?

You'll need to choose a username for the site, which only take a couple of moments (here). After that, you can post your question and our members will help you out.