iTunes og album der afspiller underligt

Discussion in 'Apple' started by H.S., Mar 4, 2008.

 1. H.S.

  H.S. Guest

  Jeg har 10 albums fra forskellig kunstnere oprettet i iTunes - men ét
  af albums'ne afspiller underligt.

  Uanset hvilket musikstykke, fra det album, jeg sætter iTunes til at
  afspille, så spiller den kun 2-4 sekunder af musikken, og går så
  videre til det efterfølgende nummer. - Det er kun på det ene album
  dette sker.

  Nogen gode ideer?
   
  H.S., Mar 4, 2008
  #1
  1. Advertisements

Ask a Question

Want to reply to this thread or ask your own question?

You'll need to choose a username for the site, which only take a couple of moments (here). After that, you can post your question and our members will help you out.