1. This forum section is a read-only archive which contains old newsgroup posts. If you wish to post a query, please do so in one of our main forum sections (here). This way you will get a faster, better response from the members on Motherboard Point.

Lidl blew pill and Taliban! : )

Discussion in 'PC Hardware' started by Erkki Roos, Feb 3, 2009.

 1. Erkki Roos

  Erkki Roos Guest

  Kun Nikolai Tesla about 20-luvulla kehitteli elämänsä tärkeintä keksintöään,
  eli arkista loistevaloaan USA:n käyttöön hän tuotatti markkinoille ns.
  "kylmäkatodiloisteputken".

  Jonka peruspiirre on toimia kuten mm. neonvalo, eli
  suoraläpisyöttösytytyksellä. Laitteessa siis EI odes ole sytytintä
  lainkaan!***

  En tarkoin tiedä miten laajalti maailmalla tämä tekniikka on käytössä, mutta
  maassiivisesti jo n. vuosisadan. Ilmeisesti systeemi sitoutettiin sikäläisen
  110v ja 60Hz kantaverkkon tarpeisiin. Kätevä laite kaikkineen kyllä. Mutta
  vaatii elohopeahöyryionisaatiot sisälleen myös ja tosiaan myös loisteaineet.
   
  Erkki Roos, Feb 3, 2009
  #1
  1. Advertisements

Ask a Question

Want to reply to this thread or ask your own question?

You'll need to choose a username for the site, which only take a couple of moments (here). After that, you can post your question and our members will help you out.