mainboard

Discussion in 'AOpen' started by Harry, Jun 15, 2005.

 1. Harry

  Harry Guest

  hallo ik heb et volgende probleem , ik heb een 4km400am-s moderboard, zodra
  ik daar mijn mx440 se video kaart in steek dan kan ik geen filmpjes meer
  afspelen , dit werk alleen met de ingeboude op het moederboard
  ginterregeerde video kaart nu vraag ik mij af of ik op het moeder board ,de
  ingebouwde video kaar kan uit schakelen want er is een duidelijk coflick
  tussen de twee kaarten, wie kan mij helpen

  bijvoorbaat mijn dank
   
  Harry, Jun 15, 2005
  #1
  1. Advertisements

Ask a Question

Want to reply to this thread or ask your own question?

You'll need to choose a username for the site, which only take a couple of moments (here). After that, you can post your question and our members will help you out.