1. This forum section is a read-only archive which contains old newsgroup posts. If you wish to post a query, please do so in one of our main forum sections (here). This way you will get a faster, better response from the members on Motherboard Point.

Need for speed underground MULTIPLAYER

Discussion in 'Nvidia' started by SyMt[;\)]-X, Dec 11, 2003.

 1. SyMt[;\)]-X

  SyMt[;\)]-X Guest

  Hallo,

  Graag had ik geweten of er wel degelijk een cheat bestaat
  voor NFSU multiplayer.
  Waarom vraag ik dat omdat je in de boxen niks anders leest
  dan cheater hier cheater daar.
  Ikzelf heb ook enkele rare ervaringen gehad :

  - Wedstrijd met 4 10 laps, een persoon die laatst stond in het
  klassement linksboven was al na 1 ronde gefinished ????

  - Je rijdt op kop (ook in't klassement) bent ongeval vrij, je rijd dus
  een perfecte ronde staat 5 seconden voor en opeens springt er je
  een voorbij met 8 seconden voorsprong.
  Je ziet die enkele malen crashen haalt hem in maar in een fractie van
  een seconde staat die weer enige seconden voor zonder dat je hem zag
  voorbijrijden en terwijl je een foutloos parcour hebt afgelegd met een
  volledig uitgebouwde wagen (alle turbo's en accessoires level 3+ extra's)

  Indien die cheat bestaat zou ik graag een zien hoe die eigenlijk werkt,
  ikzelf
  zal hem nooit gebruiken online om punten te halen want dat zou mijn plezier
  afnemen maar indien dit toch tekenen van cheaten zijn neemt dit ook wel
  het plezier weg van een eerlijke race.

  Mvg
  SyMt-X
   
  SyMt[;\)]-X, Dec 11, 2003
  #1
  1. Advertisements

 2. SyMt[;\)]-X

  BK24 Guest

  HUH?
   
  BK24, Dec 12, 2003
  #2
  1. Advertisements

Ask a Question

Want to reply to this thread or ask your own question?

You'll need to choose a username for the site, which only take a couple of moments (here). After that, you can post your question and our members will help you out.