1. This forum section is a read-only archive which contains old newsgroup posts. If you wish to post a query, please do so in one of our main forum sections (here). This way you will get a faster, better response from the members on Motherboard Point.

Problem with Atmel 90s2313 / Probleem met Atmel 90s2313

Discussion in 'Embedded' started by Erwin Rensink, Feb 15, 2004.

 1. Hello i've got a problem with the Atmel 90S2313.

  I have connected a LCD display and i want to use two ports for output.
  I am using the ports PortB.1 & 3

  After setting port 1 high port 3 must been set high but port 1 becomes
  low instead of staying high. What am i doing wrong? Here is a little
  piece of code i am using.

  Config Pinb.1 = Output
  Config Pinb.3 = Output

  Sub Sendstartstopcondition
  Cls
  Home Lower : Lcd "START/STOP DATA"
  Set Portb.3
  Waitms 2000
  Home Upper : Lcd "START/STOP CLK"
  Set Portb.1
  Waitms 2000
  Home Lower : Lcd ""
  Reset Portb.3
  Waitms 2000
  Home Upper : Lcd ""
  Reset Portb.1
  Waitms 2000
  End Sub

  Can anyone help me?
   
  Erwin Rensink, Feb 15, 2004
  #1
  1. Advertisements

 2. Erwin Rensink

  eddumweer Guest

  Hoi Erwin,

  Ik neem aan dat je bascom-avr gebruikt, en dan moet je er ff rekening mee
  houden dat standaard de LCD op poort B is ingesteld.
  De instelling vindt je onder options, compiler, lcd. Als bascom dus de
  standaard lcd instelling gebruikt, gaat dat in tegen de andere instellingen.

  Probeer anders eerst eens in de simulator of het werkt!

  Groeten Peter
   
  eddumweer, Feb 15, 2004
  #2
  1. Advertisements

 3. Peter bedankt.

  Maar het is dus wel mogelijk wat ik heb bedacht begrijp ik.
  Hoe zou ik dit dan moeten regelen?

  Erwin
   
  Erwin Rensink, Feb 16, 2004
  #3
 4. Erwin Rensink

  eddumweer Guest

  Je kunt dus in plaats van de genoemde B-poort een pin op de a-poort nemen,
  of onder de genoemde optie de lcd-pinnen anders configureren.

  En test eventueel eerst in de simulator van bascom-avr.

  Probeer anders eerst het deelprogramma te schrijven waar je problemen mee
  heb en te simuleren en bouw vervolgens pas de rest van de software er
  omheen.

  lees eventueel de sample map eens door.

  Je kunt trouwens ook zoeken in de mailgroep van bascom via google:
  site:grote.net bascom pin

  Groeten Peter
   
  eddumweer, Feb 16, 2004
  #4
 5. Peter, nogmaals bedankt.

  Inderdaad na even speuren heb ik het opgelost en ook nog met
  bovengenoemde poortjes. De volgende regel was de oplossing:

  Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portb.4 , Db5 = Portb.5 , Db6 = Portb.6 ,
  Db7 = Portb.7 , E = Portb.2 , Rs = Portb.0

  Daarnaast moest ik ook de regel $lib "lcd4.lbx" verwijderen.

  Heb ik nog één probleempje, de simulator werkt bij mij niet helemaal
  goed omdat hij steeds op het commando Waitms ... blijft hangen.
  Maar goed kom ik ook wel weer uit hoop ik.

  Erwin
   
  Erwin Rensink, Feb 18, 2004
  #5
 6. Erwin Rensink

  eddumweer Guest

  1e regel van je testprogramma moet je eens het volgende commando zetten:

  $SIM

  Let op dit te verwijderen als je in de chip ga testen!

  Eventueel in de simulator sim timer en/of refresh variables aanvinken.

  Groeten Peter
   
  eddumweer, Feb 19, 2004
  #6
  1. Advertisements

Ask a Question

Want to reply to this thread or ask your own question?

You'll need to choose a username for the site, which only take a couple of moments (here). After that, you can post your question and our members will help you out.